tiistai 25. huhtikuuta 2017

Hiljaisuus! Tutkintotilaisuus käynnissä.


Ammatilliset tutkinnot - erityisesti aikuisten osalta - suoritetaan pitkälti ns. näyttötutkintoina.

"Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnoissa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä." 

(http://www.osao.fi/hakijalle/ammatilliset-perustutkinnot/artesaani-huonekalurestaurointi.html)

Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa tutkinnon suorittajan osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen. Tutkinnon suorittajan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioijat, jotka on perehdytetty arviointitehtävään, arvioivat tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittajan osaamista hänelle laaditun henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaisesti. 

(http://www.nayttotutkinnot.fi/arviointi.html)

Siinä lähtökohdat. Meillä huonekalujen entisöinnin (jota koulu haluaa kutsua nimellä "huonekalurestaurointi") opiskelijoilla tutkinto on nimeltään käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ja se sisältää seitsemän tutkinnon osaa - neljä pakollista ja kolme valinnaista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat

 • "Asiakaslähtöinen valmistaminen"
 • "Kulttuurilähtöinen valmistaminen"
 • "Toteuttamisen suunnittelu"
 • "Palvelun toteuttaminen". 

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan näistä:

 • "Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen"
 • "Kulttuurin soveltaminen käsityöhön"
 • "Ohjaustoiminnan toteuttaminen"
 • "Palvelun tuotteistaminen"
 • "Sisustustyön tekeminen"
 • "Taidekäsityön tekeminen"
 • "Tilaustyön valmistaminen"
 • "Tuotekehitysprosessiin osallistuminen"
 • "Tuotteen valmistaminen käsityönä"
 • "Yritystoiminnan suunnittelu". 

(http://www.osao.fi/hakijalle/ammatilliset-perustutkinnot/artesaani-huonekalurestaurointi.html)

Itse kunkin tutkinnon osan sisältämät ammattitaitovaatimukset on kuvattu tarkasti Opintopolku -sivustolla. Tässä esimerkkinä tutkinnon osan "Asiakaslähtöinen valmistaminen" ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella omaa työtään
 • valmistaa tuotteen tai palvelun
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa
 • työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet
 • valita materiaalit
 • laskea materiaalien kulutuksen
 • tehdä hinta-arvion ja tarjouksen
 • neuvotella asiakkaan kanssa
 • esitellä toteutusvaihtoehtoja
 • esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen
 • havainnollistaa tuotetta tai palvelua
 • sopia asiakastapaamisista
 • noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 • noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita.

Näistä ammattitaitovaatimuksista jokainen on vielä purettu arviointikriteereiksi, jotka määrittelevät kuhunkin arvosanaan (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) vaadittavat asiat:

Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu

 • Tyydyttävä T1: suunnittelee ohjattuna omaa työtään asiakkaan tarpeet huomioon ottaen
 • Hyvä H2: suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjattuna toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen
 • Kiitettävä K3: suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa

Tämä on opiskelijan - tai tutkinnon suorittajan, kuten meitä aikuisopiskelijoita tulee kutsua - oikeusturvan kannalta hyvä asia. Tiedämme tarkasti, millaisin kriteerein meitä tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ja jos olemme tyytymättömiä saamiimme arviointeihin, on meillä oikeus saada niiden perustelut ja meillä on myös mahdollisuus vaatia oikaisua:

"Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta tutkintosuoritukseensa. Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisemista arvioinnista päättäneiltä arvioijilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tutkinnon suorittajalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa.

Näyttötutkinnon järjestäjän tulee selvittää tutkinnon suorittajalle oikaisumenettely ennen tutkintotilaisuutta. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon liittyvistä kirjallisista dokumenteista sekä arviointia suoritettaessa käytetyistä tai asiaa ratkaistaessa käytettävistä muista asiakirjoista (esim. arvioijien arvioinnit ja arviointipäätös).

Tutkinnon suorittaja voi vaatia tutkintotoimikunnalta kirjallisesti oikaisua päätöksestä, jonka arvioijat ovat tehneet koskien arvioinnin oikaisemista. Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos tutkintotoimikunta katsoo, että arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen, määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää näyttötutkinnon järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Uudella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että arvioijat kokoontuvat uudelleen keskustelemaan tutkintosuoritusten arvioinnista, kuulevat tutkinnon suorittajaa ja tekevät uuden arviointipäätöksen. Tutkintotoimikunta päättää arvioinnin oikaisusta." 


"Tutkintotilaisuus" on siinä mielessä jännä ilmaus, että kyse ei ole yhdestä, esimerkiksi muutaman tunnin pituisesta tilaisuudesta niin kuin esimerkiksi peruskoulussa tai lukiossa on kokeet tai yliopistossa tentit. Yksi tutkintotilaisuus voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia, jos siinä annetaan näyttö tekemällä jokin monivaiheinen projekti.

Minun ensimmäinen tutkintotilaisuuteni kestää alustavan suunnitelman mukaisesti noin puolitoista kuukautta. Siinä työnä on otsikkokuvassa näkyvän Bellman-tuolin entisöinti. Entisöinnin yhteydessä teen myös suunnitelmat rekonstruktion eli kaksoiskappaleen valmistamisesta. Nämä kaksi projektia - entisöinti ja rekonstruktion valmistus - muodostavat yhdessä näytöt useista tutkinnon osista. 

Kirjoitin tuossa edellä aikataulusta, että kyse on alustavasta suunnitelmasta. Tällaisissa entisöintiprojekteissa ei aikataulua tai muitakaan suunnitelmia kannata tehdä heti alussa sillä tavoin kiveen hakatuiksi, että niillä sitoisi itsensä esimerkiksi johonkin tiettyyn päivämäärään, jolloin työ on valmis. Yllätyksiä kun voi aina tulla. Tämä projekti on jo alkuvaiheessa tarjonnut yhden yllätyksen: tuolin selkänojasta, monien maalikerrosten alta paljastui kapeat koristeurat, jotka ovat olleet täynnä maalia ja siten näkymättömissä todennäköisesti viime vuosisadan alkupuolelta saakka. 

Näiden urien avaaminen ja varsinkin niiden toteuttaminen sitten aikanaan tehtävään rekonstruktioon kohottavat työn vaikeusastetta, joka ei alun alkaenkaan ollut matala. Haasteista pitävä opiskelija sai taas mitä tilasi!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti